Novinky
13.05.2015
NEPODCEŇUJTE PRAVIDELNÝ PREVENTIVNÍ SERVIS
Vážení zákazníci, milovníci kávy, stejně jako automobil nestačí jen umývat a vysávat, ale občas je potřeba vyměnit brzdové destičky a nebo olej, i ... číst celé
13.03.2020
JAK VYBRAT FILTRAČNÍ KONVICI NA VODU
        Jak vybrat filtrační konvici Nechcete utrácet za balenou vodu a současně rádi prospějete přírodě i svým domácím spotřebičům? Život bez v... číst celé
24.05.2013
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS KÁVOVARŮ
Otevřeli jsme pro Vás první specializovaný servis kávovarů na Vysočině. Zajišťujeme pozáruční opravy značek Siemens, Bosch, Saeco a Jura. Jsme auto... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

 

 

 
 

 

 

U NÁS V PRODEJNĚ

MŮŽETE PLATIT I PLATEBNÍ KARTOU


 1. Úvod
 2. SERVISNÍ CENTRUM
 3. Servisní podmínky

Servisní podmínky společnosti Cavego servis s. r. o.

 1. Všeobecná ustanovení
 1. Společnost Cavego servis s. r. o., IČ: 28277295, se sídlem Jihlava, Žižkova 2609/102, zapsaná u Krajského soudu v Brně, v oddílu C., vložka 58121 (dále jen „prodejce“)  je servisní a obchodní organizací.
 2. SERVISNÍ PODMÍNKY PRODEJCE jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
 3. SERVISNÍ PODMÍNKY PRODEJCE  upravují vztahy:
 4. SERVISNÍ PODMÍNKY prodejce jsou závazné pro všechny osoby výše uvedené v odstavci 1.3 (PRODEJCE, KUPUJÍCÍHO, TŘETÍ OSOBU).
 5. SERVISNÍ PODMÍNKY jsou umístěny na internetových stránkách prodejce www.grand-cafe.cz, v sídle PRODEJCE a servisním středisku na adrese:  Jihlava, Žižkova 2609/102
 6. PRODEJCE seznámí s obsahem SERVISNÍCH PODMÍNEK KUPUJÍCÍHO nejpozději při podpisu zakázkového listu (příp. potvrzení objednávky). TŘETÍ OSOBA, jež má zájem o placenou pozáruční opravu přístroje prostřednictvím servisního střediska prodejce  je s jejich obsahem  seznámena  při dohodě o převzetí přístroje k opravě nebo při předání přístroje servisnímu středisku PRODEJCE.
 1. Vymezení činnosti servisního střediska PRODEJCE
 1. PRODEJCE zajišťuje opravy prostřednictvím svého servisního střediska
 2. Servisní středisko PRODEJCE poskytuje tyto druhy oprav:
 3. Placené, zejména pozáruční - kávovarů a mlýnků.
 4. Opravou přístroje se rozumí činnost, kterou se zejména odstraňují vady přístroje,  následky jeho poškození nebo účinky opotřebení.
 •  
  • bezplatné záruční opravy kávovarů a mlýnků Dr.Coffee, Lamanti
  • placené pozáruční opravy kávovarů a mlýnků De Longhi, Kenwood, Nivona, Jura, Krups, Saeco, Lamanti, Dr. Coffee, AEG, Siemens, Bosch, Melitta, Solac a další
 1. Podmínky pro přijetí přístroje do servisního střediska
 1. Podmínky pro přijetí přístroje do servisního střediska PRODEJCE v rámci bezplatné záruční opravy:
 2. Podmínky pro přijetí přístroje do servisního střediska PRODEJCE v rámci placené pozáruční opravy:
  1. předložení záruční listiny, daňového dokladu nebo i dodacího listu,
  2. sdělení aktuální adresy a kontaktního spojení,
  3. stručný popis závady.
  4. Podepsání souhlasu s vykonáním opravy –Zakázkového listu
  5. Sdělení aktuální adresy a kontaktního spojení,stručný popis závady. Podepsání souhlasu s vykonáním opravy –Zakázkového listu

 

 1. Přístroje, určené k opravě, je možno dopravit do servisního střediska PRODEJCE osobně nebo prostřednictvím zasilatelské služby.
 2. Přístroje, určené k opravě, je třeba dopravit do servisního střediska PRODEJCE v přepravních obalech (tj. v odpovídající kartónové krabici s polystyrénovými výlisky, které přístroj chrání proti otřesům) s veškerým příslušenstvím, prodejní dokumentací a dodacím listem s uvedeným výrobním číslem přístroje. U záručních oprav jsou tyto náležitosti specifikovány ve Všeobecných dodacích podmínkách. V ostatních případech lze použít jiný vhodný (přiměřený) způsob zajištění přístroje k přepravě. Pokud nebyl přístroj zabalen v bezpečném přepravním obalu, neodpovídá servisní středisko za škody, k nimž došlo v průběhu přepravy. Zaslání přístroje z opravy zpět v neoriginálním obalu je možné jen vlastní riziko objednatele opravy.
 3. Pro všechny výše uvedené druhy oprav platí, že spolu s přístrojem je nutno předat  i popis závady, který bude dostatečně určitý a je-li přístroj doručen prostřednictvím zasilatelské služby nebo rychlého servisu, musí být současně s ním zaslán i písemný požadavek na opravu popsané závady (objednávka odstranění závady).
 4. Servisní technik na základě předložených dokladů a předběžné prohlídky přístroje posoudí, zejména o jaký druh opravy jde a zda se na reklamovaný přístroj vztahují podmínky záručních oprav.
 5. V případě, že zákazník nepředloží doklad  pro uznání záruční opravy (záruční list, fakturu, dodací list), může být oprava provedena pouze jako placená dle aktuálního ceníku.
 6. V případě, že servisní technik při příjmu přístroje zjistí:
 1. a)  poškození přepravního obalu takového rozsahu, že je pravděpodobné poškození přístroje:
 • servisní technik zajistí fotodokumentaci obalu a přístroje,
 • vyplní Protokol o opravě, informuje  zákazníka o vzniklé situaci a přístroj předá servisu ke zjištění škod,
 • zajistí sepsání Zápisu o škodě s příslušným přepravcem,
 • v odůvodněných případech (zákazník AA a AAA tj.náš odběratel kávy různého rozsahu, min.6kg/1měs.) a je-li to v možnostech servisního střediska je zákazníkovi zapůjčen náhradní kávovar s obdobnými technickými parametry,
 • servisní středisko projedná škodní případ s pojišťovnou,
 • kávovar je zákazníkovi opraven nebo vyměněn (podle rozsahu poškození).
 1. b)  nevhodné uložení přístroje v obalu, nezajišťujícím jeho ochranu při přepravě, nebo mechanické poškození přístroje, nespecifikované v objednávce opravy:
 • servisní technik zajistí fotodokumentaci obalu a přístroje,
 • informuje zákazníka o tom, že opravu lze provést pouze jako placenou pozáruční opravu,
 • pokud zákazník trvá na provedení opravy, je přístroj na náklady zákazníka opraven,
 • pokud zákazník nesouhlasí s provedením placené pozáruční opravy, je vyžádán jeho písemný souhlas s vrácením přístroje v obalu, ve kterém byl do servisního střediska dopraven a přístroj je zákazníkovi vrácen na jeho náklady  (na dobírku), nebo je uložen v servisním středisku a zákazník si jej vyzvedne osobně.

 

 

 1. Protokol o opravě
 1. Servisní technik, který zajišťuje příjem přístroje, je povinen vystavit vždy Zakázkový list (dále jen „ZL“), který obsahuje:
 2. V případě placené pozáruční opravy je třeba v protokolu uvést i předpokládanou (tj. základní) cenu opravy.
 3. Po podepsání ZL zákazníkem se ZL stává závazným smluvním ujednáním a zákazník obdrží ústřižek ze ZL.
 4. U přístrojů, které byly k pozáruční opravě zaslány prostřednictvím zasilatelské služby, se předpokládá, že se zákazník seznámil se Servisními podmínkami společnosti Cavego servis s. r. o.., včetně základních cen oprav. Základní ceny služeb a oprav jsou vyvěšeny v prostoru příjmu oprav a zveřejněny na internetových stránkách www.grand-cafe.cz. Pokud tato skutečnost nebude na objednávce uvedena, není servisní středisko PRODEJCE povinno opravu provést. V takovém případě však požádá zákazníka o doplnění souhlasu se základní cenou opravy, nebo o podepsání protokolu  k opravě přístroje. Stálí zákazníci mohou udělit též trvalý souhlas. Oprava může být zahájena teprve po obdržení uvedeného souhlasu.
 1. Ceny oprav
 1. Při příjmu přístroje do opravy stanovuje servisní technik na základě popisu závady a vstupní orientační prohlídky základní cenu opravy, která musí být uvedena v ZL. Pokud při příjmu přístroje není uvedena závada nebo ji nelze přesně specifikovat, uvede servisní technik v ZL základní cenu opravy podle platného ceníku služeb, což je 3.000,-Kč bez DPH.
 2. Pokud zákazník nesouhlasí se základní cenou, je přístroj přijat do servisu pro vyhledání a identifikaci závady. Identifikace závady včetně demontáže a zpětné montáže je zpoplatněna částkou 1.190,-Kč vč. DPH u domácích kávovarů a 1.440,- Kč vč. DPH u komerčních kávovarů. Servisní středisko provede opravu až na základě souhlasu zákazníka, nebo v případě jeho nesouhlasu přístroj vrátí bez opravy. Za každé vyhledání a identifikaci závady je zákazníkovi účtována cena dle platného ceníku služeb.
 3. Pokud  v průběhu opravy servisní technik zjistí, že náklady na opravu převýší nebo má za to,  že by mohly převýšit dohodnutou základní cenu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat vedoucího servisního střediska a do doby, než obdrží souhlas s navýšením ceny, není oprávněn v opravě pokračovat. Vedoucí servisního střediska projedná cenu opravy se zákazníkem a vyžádá si jeho souhlas s cenou opravy. O tuto dobu se zároveň prodlužuje i dohodnutá doba opravy.
 4. V případě, že zákazník nesouhlasí se zvýšením ceny, zjištěné při opravě, nebo z jiných důvodů žádá vrácení neopraveného přístroje, servisní středisko v opravě dále nepokračuje. Přístroj je zákazníkovi vrácen bez dokončení opravy a je mu naúčtována náhrada skutečně vynaložených výdajů, tj. odměna za vykonanou práci a cena náhradních dílů, vše včetně DPH.
 5. Ceny za provedené opravy jsou smluvní a stanovují se dle platného ceníku služeb, který je vyvěšen v prostoru příjmu oprav a zveřejněn na internetových stránkách www.grand-cafe.cz. Konečná cena opravy se skládá z ceny za práci servisního technika a z ceny náhradních dílů použitých k opravě přístroje, jejichž jednotková cena převyšuje 10,-Kč. Opravy jsou účtovány s příslušnou DPH. U přístrojů, zasílaných do opravy, je účtována též doprava 200Kč bez DPH (242,-Kč vč.DPH), s výjimkou záručních oprav - viz Vymezení činnosti servisního střediska PRODEJCE.
 1. Výdej opravených přístrojů a způsob úhrady oprav
 1. Zákazník si vyzvedne opravený přístroj osobně s platným ZL v termínu, dohodnutém při příjmu opravy. Od servisního technika obdrží Servisní protokol s popisem závady a s uvedením množství použitého materiálu, zejména náhradních dílů. Pokud zákazník požádá, je mu u pozáručních oprav vrácen vyměněný vadný materiál. Tento požadavek však musí sdělit při příjmu přístroje do opravy (u přístrojů zasílaných do opravy  nutno uvést na objednávce), jinak se vadné vyměněné náhradní díly nevracejí.
 2. U pozáručních oprav je před výdejem přístroje vystaven daňový doklad (faktura), který zákazník uhradí v hotovosti nebo platební kartou v pokladně servisního střediska, pokud nebude dohodnut jiný způsob úhrady.
 3. K přístrojům, opraveným v záruční době, které jsou po opravě zasílány zákazníkovi, je přiložen Servisní protokol, doplněný o specifikaci odstraněné závady.
 4. K přístrojům, opravovaným po záruční době, které jsou po opravě zasílány zákazníkovi dopravní službou, je k přístroji přiložen Servisní protokol, doplněný o specifikaci odstraněné závady a daňový doklad a přístroj je zaslán na dobírku, pokud není dohodnuto jinak.
 5. Pokud zákazník nevyzvedne opravený přístroj do 30 dnů od doby, kdy mu bylo oznámeno, že je přístroj opraven, je servisní středisko oprávněno účtovat náklady na skladné opraveného přístroje podle platného ceníku služeb.
 6. Pokud zákazník nevyzvedne opravený přístroj do  šesti měsíců od dohodnutého termínu opravy, je firma Cavego servis s. r. o., oprávněna přístroj si ponechat  a dále postupovat podle ustanovení § 656 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 1. Záruční podmínky oprav
 1. Záruční doba provedené opravy činí tři měsíce, pokud není v jednotlivých případech stanovena jinak. V protokolu určí servisní středisko Prodejce podmínky a rozsah poskytované záruky.
 2. Je-li přístroj opraven vadně, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 3. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u PRODEJCE v záruční době, jinak zaniknou. Doba od uplatnění práva až do provedení opravy se do záruční lhůty nezapočítává.
 4. Je-li opravený přístroj  zaslán přepravní službou, je zákazník povinen přístroj při převzetí prohlédnout (uvést do provozu) a případnou  reklamaci uplatnit písemně na výše uvedenou adresu prodejce, e-mail: info@grand-cafe.cz) do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 5. Opravené přístroje jsou seřízeny podle technických norem stanovených příslušnými výrobci. Technické normy s požadovanými parametry ( včetně povolených tolerancí) jsou k nahlédnutí v servisním středisku Prodejce.
 6. Cavego servis s. r. o. si vyhrazuje právo nahradit v záruční době vadný nebo neopravitelný přístroj jiným přístrojem se srovnatelnými technickými parametry.
 7. Nárok na bezplatnou záruční opravu přístroje zaniká zejména:
 •  
  • jestliže k přístroji, předávanému do opravy, nebyl  přiložen doklad opravňující k provedení záruční opravy (záruční list nebo daňový doklad, příp. dodací list), nebo údaje na těchto dokladech neodpovídají údajům uvedeným na přístroji,
  • reklamace mechanické závady byla uplatněna po uplynutí 3 (tří) dnů od převzetí opraveného přístroje zákazníkem,
  • pokud byl přístroj mechanicky poškozen  (vč. kabelů a konektorů), ať již nehodou, vodou, bleskem, ohněm, nevhodným větráním, nekvalitní kávou, nebo jinou příčinou mimo vliv prodejce,
  • jestliže byl při opravě zjištěn zásah do přístroje, provedený neoprávněnou osobou,
  • jestliže přístroj byl instalován nebo používán v rozporu s pravidly, uvedenými v dokumentaci k němu dodávané,
  • přístroj nebyl k opravě doručen v bezpečném přepravním obalu viz bod 3.4. servisních pravidel,
  • pokud technické parametry přístroje odpovídají tolerančnímu pásmu, udávanému příslušným výrobcem.
 1. Bezplatná záruční oprava se nevztahuje na opotřebení přístroje, provedení běžné údržby, čištění nebo kontrolu technických parametrů.

 

Ceník prací /aktuální od 1. září 2023 doposud/

1hod práce technika –malé domácnostní a nekomerční přístroje    850,-Kč vč. DPH

1hod práce technika –velké kancelářské a komerční přístroje    1.029,-Kč vč. DPH

Zjištění závady včetně demontáže, zpětné montáže přístroje -malé domácnostní a nekomerční přístroje 1.190,-Kč vč. DPH   

Zjištění závady včetně demontáže, zpětné montáže přístroje –velké kancelářské a komerční přístroje 1.440,-Kč vč. DPH   

(účtuje se ke každému servisnímu zásahu, kromě kompletní prevence, kde je tato práce započtena již v balíčku prací a dílů) 

 

Ceny ostatních prací zašleme na vyžádání e-mailem a nebo jsou

k nahlédnutí na naší provozovně. 

 

Podporujeme:

HC DUKLA Jihlava

2008-2020 Cavego servis s. r. o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz